Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie konkurencyjności spółki ENERPOR poprzez wdrożenie technologii przyjaznych środowisku i wprowadzenie na rynek nowej gamy płyt styropianowych” realizowanego w ramach poddziałania 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth, działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – „ENERPOR” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych (budowa hali magazynowej oraz wiaty składowej). 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 1/FN

Załącznik nr 1: Formularz oferty.

Załącznik nr 2: Wykaz zrealizowanych robót.

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub
osobowych.


Załącznik nr 4: Wzór umowy.

Załącznik nr 5: Przedmiar robót.

Załącznik nr 6: Projekt budowlany: 

Architektura

Dokumenty formalne

Inst. Elektryczne

Inst. Sanitarne

Konstrukcja

Informacja o wyborze wykonawcy

Informacja o wyborze wykonawcy 1 FN

ue